Privacyverklaring

25 mei 2018

EGM architecten, Powered by EGM, EGM interieur en EGM r&d, verder aangeduid als EGM, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). EGM gaat met alle persoonsgegevens op een verantwoorde wijze om, zoals hieronder toegelicht in deze privacyverklaring.

Verwerkte Persoonsgegevens

EGM verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u zelf deze gegevens aan ons verstrekt. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. EGM verwerkt uw persoonsgegevens voor correspondentie via bijvoorbeeld - maar niet beperkt tot - brief, telefoon, email of sociale media indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en alleen voor het doel waarvoor uw gegevens zijn verstrekt of verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

EGM verstrekt uw gegevens uitsluitend en alleen aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Cookies

EGM gebruikt op de website uitsluitend analytische cookies. Via de website worden cookies geplaatst door Google als deel van de ‘Google Analytics-dienst’. EGM gebruikt deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en onze dienstverlening te verbeteren. Het gaat dus niet om het vastleggen van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van handelingen op de website.

 

Overeenkomstig de regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft EGM een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, worden IP-adressen geanonimiseerd en mag Google geen gegevens delen. Desgewenst kunt u het gebruik van de cookies van Google Analytics weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EGM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EGM. U kunt een verzoek daartoe sturen naar hr@egm.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

25 mei 2018